W Zeszytach Naukowych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego publikowane są oryginalne, twórcze prace naukowe zgodne z profilem czasopisma. Czasopismo poświęcone jest problematyce ekonomicznej i społecznej gospodarki rolno-żywnościowej i obszarów wiejskich z naciskiem na aspekty międzynarodowe.

Od 1978 roku do 2006 roku Problemy Rolnictwo Światowego były wydawnictwem ciągłym periodycznym. W 2007 zostały przekształcone w Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego i ukazują się jako kwartalnik. Publikowane są w nim artykuły naukowe w języku polskim i angielskim. Artykuły naukowe podlegają recenzji przez co najmniej dwóch niezależnych i anonimowych specjalistów z danej dziedziny (double-blind peer review).